Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  1. Prijzen 
  De prijzen en kortingen, voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, advertenties, offertes, genoteerde orders (dus ook back-orders) e.d. zijn steeds vrijblijvend en kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden.

  2. Afbeeldingen 
  Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke wij verstrekken in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor ons niet binden en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.

  3. Leveringstijden
  Ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van de levering geldt, dat zij slechts bij benadering door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.

  4. Betaling
  Het netto-factuurbedrag dient te worden betaalt uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons steeds het recht voor te onzer beoordeling onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden. In alle gevallen, waarin betaling later geschieden dan 30 dagen na factuurdatum, wordt door ons één procent renteverlies per maand in rekening gebracht. Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitengerechtelijk invordering van niet op stipt betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.

  5. Eigendomsvoorbehoud 
  Zolang geen volledige betaling is geschied, blijven door ons geleverde goederen ons eigendom en zij kunnen tot volledige betaling heeft plaats gevonden te allen tijde door ons worden teruggenomen, 
  terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op de eerste aanmaning Franco aan ons terug te retourneren. Vordering op derden, ontstaan wegens doorlevering van door ons geleverde goederen, 
  zullen uitsluitend dienen ter voldoening van onze vorderingen en zullen geacht worden tot meerdere zekerheid van de betaling aan ons te zijn gecedeerd op het moment van de doorlevering.

  6. Levering
  De goederen zullen geacht worden door ons te zijn geleverd op het moment van het verlaten van het magazijn. Kosten van verzending en vervoer der goederen zijn voor rekening van de koper. Wanneer door de besteller een speciale verzendingswijze wordt voorgeschreven zijn de meerdere kosten voor zijn rekening. Bij expresse-zending per spoor komen alle kosten voor rekening van de besteller. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. In geval de goederen door ons zijn verzekerd, wordt de verzekeringspremie in rekening in rekening gebracht.

  7. Nalevering
  Van orders, welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd zal het resteren deel als ‘’backorder’’ genoteerd worden en Franco worden na-geleverd.

  8. Verzending 
  Er wordt door ons naar gestreefd alle tot uiterlijk 12.00 uur binnengekomen orders op de dag van ontvangst te verzenden. Geen aansprakelijkheid kan echter worden aanvaard voor enige schade hoe dan ook veroorzaakt door niet –levering of vertraging ontstaan in de uitvoering.

  9. Reclames
  Op reclames, welke ons niet uiterlijk 8 dagen na de leveringsdatum hebben bereikt, wordt door ons geen acht geslagen, zulks onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde.

  10. Garantie
  Ter zake van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de koper desverlangd op de hoogte, ons deugdelijk lijkende garantieaanspraken van de koper bij de fabriek zullen wij ondersteunen. Eventuele garantieaanspraken van koper op door ons geleverde goederen worden echter uitsluitend en alleen in behandeling genomen wanneer de voorgebrachte claim door ons gemotiveerd en juist word bevonden.

  11. Aansprakelijkheid
  Voor gebreken, zo verborgen als niet verborgen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.

  12. Retourzendingen
  Goederen worden uitsluitend na onze akkoordbevinding teruggenomen. Retourzendingen, zomede goederen welke ter garantiebeoordeling of reparatie toegezonden worden, dienen Franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden en steeds vergezeld te gaan van een geleide bon, waarop het nummer van onze afleveringsbon, resp. factuur van levering vermeld is. 
  De zendingen dienen vooraf te worden geadviseerd. Bij niet nakoming van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor de zendingen te weigeren.

  13. Force majeure
  Indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren welke van dien aard zijn, dat ons van redelijkerwijze gaan naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gebonden. Onder omstandigheden als bovenstaand gemeld, word onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgeweld, gehele of gedeelte mobilisatie in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en.of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was, voorts werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersstoringen, valutawijzigingen enz. enz. 
  Het in dit artikel is ook van toepassing indiende de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of andere handelaren van wie wij zelf de goederen betrekken.

  14. Geschillen
  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde, door ons aan te wijzen rechter.

  15. Leveringsverplichting
  De toezending van catalogi en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »